Innovatief en vooruitstrevend

Missie

Innovatief incasseren, juist in 2022! Waarom voor ons kiezen als uw incassobureau? Bij De Collector Incasso draait het sinds 1996 om het incasseren op de meest respectvolle en minnelijke wijze. Doch komen wij als incassobureau dringend ter zake in uw belang. Doorlopend zijn we betrokken bij het debiteuren proces van onze opdrachtgevers. Uw debiteuren benaderen we op een respectvolle wijze en waar gewenst proberen we ze bij te sturen in hun financiële huishouding. Hiermee erkennen we onze sociale rol, niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de samenleving. En initiëren wij innovatieve manieren welke met de huidige tijden meegroeien en die de kwaliteit van communicatie, leven, incasseren en met elkaar zaken blijven doen verbetert.

Visie

Incasseren op een minnelijke doch constructieve wijze, met klantbehoud.

Werkwijze in 7 stappen

 1. Uw dossier nemen wij in ontvangst
 2. Wij analyseren, snel, de haalbaarheid van uw incasso
 3. De debiteur wordt minnelijk doch constructief aangeschreven middels onze Last Cashing Letter
 4. Na drie dagen gaan wij al opnieuw contact leggen met de debiteur
 5. De debiteur wordt vervolgens gesommeerd tot betaling, cq. betalingsregeling via ons iDeal betaalsysteem middels 2 opeenvolgende incassobrieven. Dit voor de juridische oplijning naar een eventuele dagvaarding
 6. De regeling monitoren wij middels tweewekelijkse rapportage
 7. Wekelijks storten wij u de ontvangen deelbetalingen door zodat u snel weer grip heeft op uw werkkapitaal

Wij verzorgen in het traject ook uw (concept) dagvaarding(en).
Deze brengen wij uit via aangesloten partners.

De 7 normen die wij hoog hebben staan

 1. Wederzijds respect tussen debiteur en crediteur
 2. Minnelijke incasso, met klantbehoud als uitgangspunt
 3. Afspraak = afspraak
 4. Bij gerede twijfel over incasso mogelijkheid directe attendering
 5. Kosten volgens Nederlandse Vereniging van Rechtspraak
 6. Werken volgens Wet Bescherming Persoonsgegevens
 7. Uw geld moet zo snel mogelijk op uw rekening staan.

Gratis en voor niets – 7 tips

 1. Hanteer duidelijke Algemene Leveringsvoorwaarden
 2. Verkocht is er pas als er betaald is
 3. Hanteer duidelijke betalingstermijnen en volg deze stipt op in uw aanmaning
 4. Handel klachten over leveringen / facturatie snel af
 5. Factureer nalevering(en) apart
 6. Bel de factuur na. Ontvangen? Vragen?
 7. Gebruik eens onze Last Cashing Letter. Uw cliënt ontvangt een laatste sommatie op ons briefpapier, maar maakt rechtstreeks het geld over op uw eigen rekening.

In voornoemde tips en de uitvoering hiervan adviseren wij u graag! Wij brengen de ouderdom van uw openstaande posten terug met een gemiddelde van 35%. Neem vandaag nog contact op.

Over Crediteuren

Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst.

Een crediteur staat aan de rechterkant ofwel aan de creditzijde van een balans, de boekhouder gaat ervan uit dat de leverancier betaald gaat worden (en het bedrag dus een schuld (passief) is).

Vaak wordt de term gebruikt om mensen aan te duiden die nog niet betaald zijn, maar in principe zijn ook de betaalde leveranciers crediteur.
In een groot bedrijf worden crediteuren op een speciaal deel van de financiële administratie behandeld, de zogenaamde crediteurenadministratie.

Als de factuur van een crediteur niet betaald wordt door de debiteur binnen de termijn die daarvoor staat, kan een crediteur de betaling gaan opeisen. Dan wordt de crediteur een schuldeiser.
Een eerste stap om de debiteur te bewegen tot betaling is het sturen van een Last Cashing Letter. Waarin de crediteur de debiteur een berichtgeving laat sturen door De Collector Incasso.

Over Debiteuren

Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een klant die nog moet betalen.

In de boekhouding is een debiteur een persoon of een bedrijf dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten. In een groot bedrijf worden debiteuren op een speciaal deel van de financiële administratie behandeld, de zogenaamde debiteurenadministratie, die veelal overeenkomt met de klantadministratie. Een debiteur staat aan de linkerkant van een balans, de debetkant; de boekhouder gaat ervan uit dat de klant ook gaat betalen (en dat het bedrijf dus extra bezit (activa) krijgt).
Een debiteur wordt dubieus als het vermoeden bestaat dat de debiteur zijn schuld niet of slechts gedeeltelijk zal kunnen of willen betalen aan de crediteur (leverancier). In dit geval wordt hij overgeboekt op de rekening dubieuze debiteuren en zal er een dubieus verlies geschat worden. Na de eventuele (gedeeltelijke) betaling van de debiteur zullen deze rekeningen dan geregulariseerd worden.

Een eerste stap om de debiteur te bewegen tot betaling is het sturen van een Last Cashing Letter. Waarin de crediteur de debiteur een berichtgeving laat sturen door De Collector Incasso.

Ondernemers hebben meerdere mogelijkheden om het risico dat niet betaald gaat worden, te verkleinen. Deze mogelijkheden zijn ruwweg in te delen in twee situaties.

Situatie 1

Een nieuwe klant meldt zich. Afhankelijk van de grootte van de order of te leveren dienst heeft een ondernemer niet alleen de mogelijkheid bij de Kamer van Koophandel informatie in te winnen (als het om een bedrijf gaat), maar ook bij bedrijven die uitgebreide informatie kunnen leveren over andere bedrijven, inclusief financiële gegevens. Als de klant een particulier persoon is, zijn er eveneens mogelijkheden om zekerheid te verkrijgen, bijvoorbeeld door waarschuwingslijsten van incassobureaus.

Situatie 2

De nieuwe klant heeft opdracht gegeven voor leveringen of diensten. Vastlegging van afspraken geeft duidelijkheid. Dit gaat dus niet alleen om de handtekening onder de opdrachtbevestiging, maar ook om telefoongesprekken, e-mails, faxen, enz. Boekhoudsoftware en ordersoftware zijn vaak uitgerust met notitievelden waar dergelijke gegevens kunnen worden vastgelegd.

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen.

De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafprocessen vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. Voorafgaand aan de dagvaarding kunt u, vaak effectief en voordeliger, gebruik maken van de Last Cashing Letter.

Inhoud dagvaarding

De tekst van de dagvaarding vermeldt gedetailleerd wat iemand eist, een onderbouwing van de eis, de bewijzen waarover men beschikt, en eventueel waarom juist de gedaagde partij (debiteur) wordt aangesproken. Wanneer er in de buitengerechtelijke fase verweer gevoerd is, moet dit ook in de dagvaarding worden verwerkt. In de te betekenen dagvaarding moet de volledige voornamen en achternaam, woonplaats of de gekozen woonplaats in Nederland en indien bekend de naam van de gemachtigde of advocaat van de gedaagde worden gemeld.

Betekenen

De dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder door middel van een exploot aan de gedaagde betekend (dat wil zeggen afgegeven aan de gedaagde persoonlijk, of bezorgd op het goede adres), zodat er geen twijfel is dat de gedaagde de dagvaarding heeft ontvangen. Is de dagvaarding geldig betekend, dan doet het er overigens niet toe of de gedaagde die ook werkelijk ontvangen heeft.

Bij procederen tegen de Nederlandse Staat of de Koning moet de dagvaarding op grond van artikel 48 Rv betekend worden aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. In België wordt de staat altijd gedagvaard op het kantoor van de bevoegde minister; hetzelfde geldt voor de gewesten en gemeenschappen. De Koning kan nooit persoonlijk worden gedagvaard, dat gebeurt via de intendant of administrateur van de “civiele lijst”. Op grond van artikel 64 Rv mag een dagvaarding niet uitgereikt worden tussen acht uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends, tenzij daar door de rechter vooraf toestemming voor is verleend. In België geldt een verbod van betekening op zater-, zon- en feestdagen (behoudens verlof) en ook ’s nachts (21 tot 6u), maar dat laatste alleen op “voor het publiek niet toegankelijke plaatsen”.

 

Een belangrijke vereiste is ook dat het uitgebracht exploot van dagvaarding de datum van de daadwerkelijke betekening vermeldt (art. 45 lid 3 sub a Rv.), omdat anders niet kan worden beoordeeld of de geldende termijnen in acht zijn genomen. Indien de gedaagde partij een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, dan dienen er ten minste 7 dagen te zijn tussen de dag van de betekening en de roldatum van de betreffende zitting (art. 114 Rv). Voor het rekening houden met zon- en feestdagen geldt dan de Algemene Termijnenwet. In België is de gewone termijn voor dagvaarding in het binnenland 8 dagen; voor betekeningen in het buitenland wordt die verlengd.

Incassobureau

Een incassobureau is een onderneming die zich bezighoudt met het innen van openstaande vorderingen in opdracht van, hoofdzakelijk, andere ondernemingen.

Anno 2014 waren er in Nederland naar schatting 400 incassobureaus actief. Schuldeisers kunnen ofwel incidenteel gebruikmaken, ofwel zich “abonneren” op de diensten van een incassobureau. Een incassobureau kan zijn diensten verlenen tegen een vergoeding, of de hele vordering kopen door middel van cessie dan wel via het vestigen van een pandrecht.

Het incassobureau zal na het aannemen van een zaak aanmanende brieven aan de schuldenaar zenden. Meestal wordt alsnog betaald of een betalingsregeling afgesproken. Als dit echter geen effect heeft, zal alsnog tot dagvaarding kunnen worden overgegaan. Het incassobureau dient hiertoe een deurwaarder en eventueel zelfs een advocaat in te schakelen. Dit is afhankelijk of de vordering hoger is dan 25.000,- euro.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die bedoeld zijn om deel uit te maken van een aantal overeenkomsten, met uitzondering van die voorwaarden die de kern van de prestaties aangeven. In de volksmond worden algemene voorwaarden ook als de “kleine lettertjes” aangeduid. Dit artikel gaat over algemene voorwaarden in het Nederlands Burgerlijk Wetboek, dat op 1-1-1992 in werking is getreden. De regeling is opgenomen in het zesde boek onder afdeling drie van titel 5 en beslaat de artikelen 231 tot en met 247. Van de meeste wetsartikelen mag niet worden afgeweken omdat deze van dwingende aard zijn. De regeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten.

In het oud Burgerlijk Wetboek bestond geen zelfstandige regeling omtrent algemene voorwaarden. De bepalingen, die verband hielden met algemene voorwaarden, vormden een ware lappendeken. Aan die situatie heeft de Nederlandse wetgever een einde willen maken door een aparte afdeling in het Burgerlijk Wetboek, bij afkorting ook wel BW genaamd, te wijden aan de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden kunnen onder andere inhouden:
Leveringsvoorwaarden en levertijd tussen debiteur en crediteur;
Regels met betrekking tot (te late) betaling;
Geldend recht en bevoegde rechtbank;
Garanties en exoneraties.

De Collector Incasso B.V.
Postadres: Zoutmanstraat 47
2518 GM ‘s-Gravenhage

Telefoon +31 (0)33 – 432 1616
E-mail [email protected]

    

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

[mc4wp_form id=”810″]

De Collector Incasso
Postbus 117
3830 AC Leusden

Phone +31 (0)33 – 432 1616
E-mail [email protected]

 

     

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

[mc4wp_form id=”810″]

De Collector Incasso B.V. K.v.K. nr 82565813