Verenigingen

Wij zorgen ook voor een gestroomlijnde incasso van de contributie van uw vereniging.

Behoud van leden is hierbij cruciaal

In overleg met u hanteren wij een minnelijke benadering richting uw leden.
Zo zal de eerste aanmaning plaatsvinden op uw briefpapier, welke wij voor u verzorgen.

Betalingsachterstanden

Regelmatig worden wij geconfronteerd met betalingsachterstanden van debiteuren in voornoemde zaken. Of het nu gaat om achterstand in lidmaatschap, huur, contracten of sponsoring bij uw vereniging. Naast menselijke factoren spelen binnen de vereniging vaak ook de (emotionele) belangen mee. Zonder het zakelijke aspect van een zaak uit het oog te verliezen houden wij rekening met deze factoren.

Regelmatig worden wij als incassobureau geconfronteerd met betalingsachterstanden van debiteuren bij vereningen. Denk hierbij aan voetbalverenigingen, hockeyverenigingen en turnverenigingen. Of het nu gaat om achterstand in lidmaatschap, huur, contracten of sponsoring bij uw vereniging. Naast menselijke factoren spelen binnen de vereniging vaak ook de emotionele belangen mee. Zonder het zakelijke aspect van een zaak uit het oog te verliezen houden wij als incassobureau rekening met deze factoren richting uw debiteuren.

Uitnodigen debiteuren

In eerste instantie zullen wij uw debiteuren uitnodigen tot betaling over te gaan, cq. een minnelijke betalingsregeling aan te gaan. Hiervoor sturen wij onze succesvol gebleken Last Cashing Letter. Wilt u meer weten over deze specifieke aanpak?
Neem gerust contact met ons op.

Contact

Over verenigingen

Een vereniging is een rechtspersoon voor de Nederlandse wet, zie ook het Nederlandse verenigingenrecht.

De rechten en plichten van een vereniging worden geregeld in hetBurgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 26 t/m 52. Een vereniging heeft van rechtswege rechtspersoonlijkheid.

Vereniging met beperkte of volledige rechtsbevoegdheid

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk. De vereniging kan statuten hebben, maar het hoeft niet.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan wel registergoederen verkrijgen en wel erfgenaam zijn. De bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. De vereniging heeft statuten. De vereniging moet bovendien worden ingeschreven in het Handelsregister.

Oprichting

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan informeel, dus louter door de betrokken personen zelf, worden opgericht. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet bij een notaris worden opgericht. De statuten worden dan opgenomen in een authentieke akte. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan omgezet worden in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid door bij de notaris aan de aanvullende vereisten te voldoen.

Statuten

In de statuten van een vereniging staat ten minste de naam en zetel van de vereniging, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, de wijze van bijeenroepen van de algemene (leden)vergadering en de wijze van benoeming/ontslag van de bestuurders. Ook moet er worden bepaald wat er met een batig saldo van de vereniging gebeurt in geval van ontbinding of er moet een wijze omschreven worden hoe de bestemming van een batig saldo zal worden bepaald. Verder laat de Nederlandse wet ruimte over om andere zaken in de statuten vast te leggen.

Doel

Een vereniging heeft een doel dat nagestreefd wordt. Dit doel mag echter niet het verdelen van winst onder de leden zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen winst gemaakt mag worden, maar deze moet ingezet worden voor een bepaald doel, zoals het doel van de vereniging, kennisdeling of liefdadigheid.

Vergadering van de leden

Een vereniging wordt gevormd door haar leden. Dat kunnen zijn natuurlijke personen (mensen) of rechtspersonen (bijvoorbeeld ondernemingen). Zij zijn lid omdat zij het doelsteunen, of minimaal één van de doelen. De leden betalen meestal contributie om de vereniging draaiend te houden. Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene (leden)vergadering (ALV).

Deze wordt doorgaans ten minste eenmaal per jaar gehouden; elk lid wordt daarvoor bij convocatie opgeroepen en is in de vergaderingstemgerechtigd. Bij deze ALV presenteert het bestuur de resultaten van de vereniging en nieuwe plannen. Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer en wordt het bestuur ter zake gedechargeerd na controle (door een accountant of een kascommissie).

Ook wordt een ALV gehouden bij een bestuurswisseling of een voorstel tot statutenwijziging. Het bestuur roept doorgaans de ledenvergadering bijeen, maar dat is ook mogelijk door een deel van de leden (tien procent, of een lager percentage als de statuten dat bepalen). Bij (zeer) grote verenigingen is het houden van een ALV onhandig of soms zelfs onmogelijk, omdat het aantal leden op de vergadering te groot zou worden. In zo’n geval voorzien de statuten meestal in een getrapte vertegenwoordiging: de leden kiezen uit hun midden vertegenwoordigers die tezamen het hoogste orgaan van de vereniging vormen. Zo’n vertegenwoordiging heet vaak de Ledenraad of de Bondsraad. Voorbeelden zijn de ANWB (meer dan 3 miljoen leden), de FNV (1,2 miljoen leden) en de Consumentenbond (600 duizend leden).

Het bestuur bepaalt in het algemeen de vergaderagenda en kan op deze wijzen de vergadering in grote mate sturen. Leden kunnen enkel onderwerpen naar voren brengen door een motie in te dienen of door het bestuur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk te verzoeken een onderwerp op de agenda te zetten. De statuten of het huishoudelijk reglement kunnen bepalen dat zo’n verzoek ingediend moet worden door een bepaald minimaal aantal leden en of een dergelijk agendapunt al of niet verplicht moet worden opgenomen.

Bestuur

Een vereniging heeft een bestuur. Het bestuur wordt vaak uit de leden gekozen en deze besturen vertegenwoordigen de vereniging (in en buiten rechte). Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur heeft ten opzichte van de vergadering eigen rechten en plichten. Het bestuur is bij uitsluiting bevoegd om het dagelijkse beleid van de vereniging te bepalen. In beginsel zit het bestuur de vergadering voor en bepaalt het bestuur de agenda van de vergadering, hierover kan echter een afwijkende bepaling opgenomen worden in de statuten.

Bron: Wikipedia

De Collector Incasso B.V.
Postadres: Zoutmanstraat 47
2518 GM ‘s-Gravenhage

Telefoon +31 (0)33 – 432 1616
E-mail info@decollectorincasso.nl

    

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

[mc4wp_form id=”810″]

De Collector Incasso
Postbus 117
3830 AC Leusden

Phone +31 (0)33 – 432 1616
E-mail info@decollectorincasso.nl

 

     

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

[mc4wp_form id=”810″]

De Collector Incasso B.V. K.v.K. nr 82565813