Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 1. Definities
 2. Toepassingsgebied
 3. Omschrijving diensten
 4. Tarieven
 5. Omzetbelasting
 6. Aansprakelijkheid
 7. Recht tot wijziging algemene voorwaarden

1. Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  – ‘opdrachtnemer’: De Collector;
  – ‘opdrachtgever’: de (rechts) persoon die opdrachtnemer verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten;
  – ‘debiteur’: de (rechts) persoon op wie opdrachtgever een (geld) vordering heeft, dan wel meent te hebben.

2. Toepassingsgebied

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer aanvaarde opdrachten, alsmede op ten behoeve van opdrachtgever verleende diensten en verrichte werkzaamheden.

3. Omschrijving diensten

 1. Onder diensten wordt verstaan alle werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van de gepretendeerde vordering, zoals:
  – het incasseren van vorderingen in der minne.
  – Het bemiddelen bij omstreden incasso ‘s
  – het geven van (juridisch) advies;
  – het vervaardigen van processtukken;
  – het verlenen van rechtskundige bijstand;
  – het aanbrengen van dagvaardingen;
  – het optreden als rolgemachtigde;
  – het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  – het compareren ter terechtzitting;
  – de afwikkeling van executoriale titels, waaronder begrepen het innen van de daaruit voortvloeiende gelden voor opdrachtgever;
  – overige werkzaamheden.

4. Tarieven

 1. Er worden voor dossiers geen basiskosten of dossierkosten in rekening gebracht indien er geen betaling van debiteur is ontvangen.
 2. Slechts na opdracht worden de volgende tarieven voor onderstaande diensten aan opdrachtgever in rekening gebracht:
  Provisie: 15% over het geïncasseerde bedrag tot € 5.000,-; 10% boven dit bedrag; dossierkosten € 35,-
  Overige kosten (alleen na uw toestemming):
  – standaard informatie handelsregister € 10,00
  – informatie kadaster € 25,00
  – informatie kenteken € 25,00
  – aanvraag LISV € 12,50
  – vervaardiging van een dagvaarding, in overleg met advocaat
  – vervaardigen processtukken, per uur € 150,-
  – juridische bijstand, per uur € 150, -·- overige werkzaamheden, per uur € 90,00
 3. Alle incassokosten trachten wij te verhalen op de debiteur. Incassokosten die verhaald zijn kunnen in rekening gebracht worden bij opdrachtgever.
 4. Indien een opdracht, om voor opdrachtgever moverende redenen, wordt ingetrokken worden de opgevoerde buitengerechtelijke incassokosten in de sommatie, bij opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de vordering van opdrachtgever meer dan € 25.000,00 bedraagt, dient de gerechtelijke procedure worden behandeld door een advocaat-procureur. Bij akkoord zal er voor de werkzaamheden van de advocaat een afgesproken uurtarief aan opdrachtgever in rekening brengen. Naast deze kosten, zal aan opdrachtgever incassokosten over het geïncasseerde bedrag worden berekend conform WIK, waarbij het geïncasseerde bedrag de som van het totaal van de door debiteur betaalde hoofdsommen en rente bedraagt, ongeacht aan wie of hoe de betaling heeft plaatsgevonden.
 5. Indien opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, van verdere incassobehandeling afziet of opdrachtnemer, ondanks ingebrekestelling, zonder instructies laat, is opdrachtnemer gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering de onder punt 4 opgenomen incassoprovisie in rekening te brengen, als ware de vordering volledig geïncasseerd.
 6. In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt, bijvoorbeeld bij faillissement van debiteur en voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, is opdrachtgever de gemaakte verschotten almede, voor de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag verschuldigd.
 7. Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet dan, nadat debiteur tenminste eenmaal schriftelijk aangemaand of bij exploot tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling is gevolgd of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, wordt in overleg met opdrachtgever rechtsmaatregelen genomen.

5. Omzetbelasting

 1. Alle in deze voorwaarden genoemde kosten en tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

6. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en/of aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.
 2. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incassoprocedure geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
 3. In geval van overmacht is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 4. In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen bij opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
 5. Opdrachtnemer is, onverminderd het in dit artikel bepaalde, met betrekking tot verrichte werkzaamheden, nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som terzake van vermogensschade van haar aansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtnemer is gerechtigd de verstrekte opdracht in voorkomende gevallen onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren zoals advocaten en deurwaarders. Opdrachtnemer is bevoegd de door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor tekortkomingen van die derden is uitgesloten.
 6. Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan opdrachtnemer ter incasso zijn overgedragen. Evenmin kan opdrachtnemer aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor opdrachtnemer.
 7. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens opdrachtgever in behandeling nemen en incasseren van door opdrachtgever aan opdrachtnemer aangeboden vorderingen.

7. Recht tot wijziging algemene voorwaarden

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft.

De Collector Incasso B.V.
Postadres: Zoutmanstraat 47
2518 GM ‘s-Gravenhage

Telefoon +31 (0)33 – 432 1616
E-mail [email protected]

    

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

[mc4wp_form id=”810″]

De Collector Incasso
Postbus 117
3830 AC Leusden

Phone +31 (0)33 – 432 1616
E-mail [email protected]

 

     

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

[mc4wp_form id=”810″]

De Collector Incasso B.V. K.v.K. nr 82565813